Werk maken van talent

Ieder kind heeft een stukje in de ontwikkeling waar soms extra ondersteuning nodig is. Ook heeft ieder kind een talent. Iets waar je in mag uitblinken. We vinden beiden belangrijk, beiden verdienen extra aandacht en stimulans.

Mondorijk heeft vier ‘Rijken’. Het begrip Rijk is afgeleid van Mondorijk. Ieder Rijk  bestaat uit een aantal professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakdocenten, een teambegeleider en natuurlijk kinderen. De Rijken worden aangestuurd door Marlies van der Velden (Locatieleider) en Maud Wevers (intern begeleider leerlingenzorg) Samen met Peggy van Ratingen, interim directeur van Mondorijk, vormen zij het managementteam. De Rijken zijn ingericht voor de volgende leeftijdsgroepen:

Rijk 1: 0-3 jaar
Rijk 2: 3-6 jaar
Rijk 3: 6-9 jaar
Rijk 4: 9-12 jaar

Eigen mentor
Ieder kind bij Mondorijk heeft een eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouder. De begeleiding van de kinderen vindt echter plaats in samenwerking met alle medewerkers van een Rijk. Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. Zo krijgt uw kind bij Mondorijk met meerdere vakdocenten te maken en en leert het dus nieuwe vaardigheden van iemand die dat zelf ook heel goed kan.

Programma op maat
Bij Mondorijk volgt ieder kind een individueel programma op maat. Dat betekent niet dat er geen groepsmomenten en instructies zijn. Ieder kind behoort tot een stamgroep. In groepsverband vinden muzikale, creatieve en sportactiviteiten plaats. Ook komt levenshouding tijdens deze momenten terug. Voor alle kinderen is er tijdens de werkperiode ook ruimte om bijvoorbeeld een individuele instructie te krijgen voor rekenen of spelling. We kijken voor ieder kind daarbij wat het beste past. Twee keer per dag is er een reflectiekring waarin de stamgroep met elkaar de werkperiode evalueert. Wat ging goed? Waar is hulp nodig? Hoe ging de samenwerking? Kinderen mogen zelf ook meedenken over de leerstof.